Açık Erişim Politikası

MEDIAJ, bilgi toplumunun gelişmesi adına bilginin insanlık için açık ve ücretsiz dolaşımı ilkelerini benimseyerek, yayımladığı kaynağa açık erişim sağlar. Bu doğrultuda yayınlanan tüm yazılar MEDIAJ DergiPARK ve mediajdergi.com adreslerinden erişime açıktır.

MEDIAJ, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin açık erişim tanımı çerçevesinde ve bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, dergide yayınlanan hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilmesini, okunabilmesini, indirilebilmesini, kopyalanabilmesini, dağıtılabilmesini, basılabilmesini, taranabilmesini, tam metinlere bağlantı verilebilmesini, dizinlenebilmesini, yazılıma veri olarak aktarılabilmesini ve her türlü yasal amaç için kullanılabilmesini kabul eder.(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations)

Bunun yanı sıra, yazı ve makaleleri dergide yer alan tüm yazarlar, açık kaynak erişimini ve Creative Commons Atıf Lisansı’nın koşullarını kabul ederler.

MEDIAJ Dergi, yayınlanan yazı ve makalelerin çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisini ve bu alandaki tek telif hakkı rolünü yazarlarına verir. MEDIAJ yayın sürecinin hiçbir aşamasında, telif, yayın işleme, hakem bedeli vb. ücret talep etmemektedir. Editör ve iki yönlü kör hakemlik süreçlerini olumlu bir şekilde geçen her çalışma, ücretsiz olarak yayınlanır. 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1. Genel İlkeler

Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi – MEDIAJ, bilimsel yayın etiği açısından uygulanması gereken en yüksek standartlara uymayı taahhüt eder. Bu doğrultuda The Committee on Publication Ethics (COPE) organizasyonu tarafından ileri sürülen öneri, ilke ve kılavuzları temel alarak aşağıda belirlenen ilkeleri benimser:

 • MEDIAJ’a gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere herhangi bir derginin değerlendirme sürecine dâhil edilmemiş olması gerekmektedir.
 • MEDIAJ’a gönderilen makaleler, ön değerlendirme sürecini geçtikten sonra yazarların ve hakemlerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek çift-taraflı kör hakemlik sürecine alınır ve hakem değerlendirmesine gönderilir.
 • Yollanmış ve/veya yayınlanmış makalelerde tekrar yayın, aşırma, uydurma veri, sahte yazarlık, telif hakkı ihlali vb. yayın etiği ihlalleri ve kötüye kullanım durumlarının tespiti halinde COPE tarafından oluşturulan yayın etiği şemalarındaki (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) akış takip edilir ve söz konusu makaleler yayından çıkarılır.
 • MEDIAJ, gönderilen makalelere ilişkin ortaya çıkabilecek çıkar çatışması durumlarında editörlerin, hakemlerin ve yazarların yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar ve sürecin etik standartlara uygun yürütülmesi için hassasiyet içinde hareket ederek çatışma çözülene dek makalenin değerlendirme sürecini askıya alır.
 • MEDIAJ düzeltme, açıklama, özür, tekzip gibi içeriklerin yayınlanması konusunda hassasiyet gösterir.

2. Yayıncının Sorumlulukları

MEDIAJ‘ın yayıncısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi adına Fakülte dekanıdır. Yayıncı dergiye ilişkin aşağıdaki unsurlar konusunda sorumluluk taşımaktadır:

 • Yayın etiği ilkelerinin paydaşlar arasında uygulanması,
 • Dergi içeriğine açık erişimin ücretsiz ve sürekli olarak sağlanması,
 • Yayınların arşivlenmesi ve korunması,
 • Bilimsel yayın etiği ihlallerine yönelik şüpheli durumların açığa kavuşturularak çözülmesi.

3. Editör ve Editör Yardımcılarının Sorumlulukları

Editör ve editör yardımcıları, MEDIAJ bünyesinde yayınlanan bütün yayınlardan sorumludur. Bu bağlamda ilgili kişilerin temel sorumlulukları derginin fikri mülkiyet hakları ve etik standartlar doğrultusunda işlemesini sağlamak ve konu ile ilgili her türlü önlemi almaktır. Editörler, yayınlanmış ya da yayınlanması amacıyla kendilerine ulaştırılan yayınlarda intihal ya da diğer etik standartlarla ilgili bir şüphe oluşması durumunda, bahsi geçen kaygıların çözüme ulaştırılması için gerçekleştirdiği soruşturmalarda COPE’un belirlemiş olduğu iş şemalarına (https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts) uygun hareket eder. Bunun yanı sıra editör ve editör yardımcılarının diğer rol ve yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Derginin yayın politikaları ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin korunması,
 • Derginin akademik açıdan bütünlüğünün sağlanması ve kalitesinin geliştirilmesi,
 • Yayınlanması talebiyle MEDIAJ’a gönderilen yayınlarla ilgili karar verirken, yayınların dergi tarafından belirlenen biçimsel ölçütlere, derginin amaç ve kapsamına, uluslararası bilimsel ve etik kurallara uygun olarak şeffaf ve yansız bir biçimde hareket edilmesi,
 • İnsan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterilmesi, etik kurul onayı gerektiren çalışmaların belirlenerek yazardan bu onayın talep edilmesi,
 • Okuyucu ve yazarların bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi ve dergide yayınlanan çalışmalar bağlamında düşünce özgürlüğünün ve çeşitliliğinin sağlanması.

4. Hakemlerin Sorumlulukları

MEDIAJ’a gönderilen makalelerin yayınlanmasına ilişkin karar süreçlerinde hakem görüşleri temel alınır. Bu bağlamda, MEDIAJ’a gönderilen tüm yayınlar, tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda çift-taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilir. MEDIAJ için değerlendirme yapan hakemlerin rol ve yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Değerlendirme süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı olması açısından, kendilerine yönlendirilen makalelerde işlenen konuyu değerlendirmek konusunda yetersiz olduğunu hisseden, konunun uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünen ve/veya değerlendirme için yeterli zamanı olmadığını hisseden hakemlerin, alternatif hakemlerle iletişime geçilebilmesi için editörleri ivedilikle bilgilendirmeleri ve inceleme teklifini reddetmeleri,
 • İncelemeyi kabul etsin ya da etmesin, kendilerine gönderilen makalelerin gizli belge niteliğinde olması nedeniyle makaleleri ya da makalelere ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamaları, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamaları ve bu anlamda gizlilik ilkesine riayet etmeleri,
 • Çıkar çatışması ile karşı karşıya olduklarını düşündüklerinde bunu açıkça beyan etmeleri ve ilgili makaleyi incelemeyi reddederek editörleri bilgilendirmeleri,
 • Kendilerine gönderilen çalışmaları değerlendirirken nesnel ve yapıcı olmaları, nazik bir dil kullanmaları, yazarların kişiliğinden bağımsız olarak yalnızca kendilerine gönderilen metinle ilgili yorum yapmaları ve metne ilişkin tüm argümanlarını destekleyici söylem ve kaynaklarla açıklamaları,
 • Kendilerine ulaşan makaleleri derginin yayın politikaları ve etik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeleri, karşılaştıkları bilimsel ve etik sorunlarla ilgili olarak dergi editörünü bilgilendirmeleri.

5. Yazarların Sorumlulukları

MEDIAJ‘a gönderilen yayınlarda, yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazarlar ilgili sayının çağrı metninde yer alan makale başvuru tarihleri içerisinde yayınlarını göndermekle yükümlüdür. Belirtilen tarihler dışında gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
 • Yazarlar daha önce yayınlamış oldukları ve/veya yayınlanmak üzere herhangi bir derginin değerlendirme sürecinde yer alan çalışmalarını dergiye gönderemezler.
 • Yazarlar gönderdikleri makalelerin bilimsel ve etik ilkelere uygunluğu konusunda sorumludur.
 • Yazarlar gönderdikleri makalelerin özgünlüğünü sağlamak konusunda sorumludur. Başka kaynaklardan yararlanılması durumunda bunu akademik ve etik teamüller doğrultusunda belirtmek yazarın yükümlülüğündedir. Buna ilişkin etik ihlallerin tespit edilmesi durumunda makale reddedilir.
 • MEDIAJ‘a gönderilen çalışmalarda, yazarların daha önce yayınlamış oldukları çalışmalarında yer alan fikir ve ifadelere yer vermeleri durumunda, bu kısımları kendilerine atıf yoluyla belirtmeleri gerekmektedir. Yazarlar, editörler tarafından tespit edilecek çakışmaların düzeltilmesine ilişkin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Gönderilen çalışmaların birden fazla yazarın katkısı ile oluşturulduğu durumlarda yazarların isim sıralaması konusunda ortak karar almaları ve bu şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Değerlendirme süreci devam eden çalışmalarda yazar sıralamasına yönelik değişiklik talebinde bulunmak için gerekçesiyle birlikte başvuru yapmak yazarın sorumluluğundadır.
 • Çalışmaya aktif katkıda bulunmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 • Yazarlar, çıkar çatışması meydana getirebilecek durum ve içerikleri açıklamakla yükümlüdür.
 • Çalışmanın yayınlanmasından sonra tespit edilen hatalara ilişkin düzeltme, açıklama, özür, tekzip gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere yazarların dergi editörlerini bilgilendirmesi gerekmektedir.

Telif Hakkı Düzenlemesi ve Çıkar Çatışması İlkesi

Yazar, kendi eseri üzerinde telif hakkına sahiptir ve yazısının ilk kez yayınlanma hakkı MEDIAJ‘a aittir; Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince, çalışmasının yazar ve Dergi kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verir. MEDIAJ paydaşları arasındaki olası çıkar çatışmalarının bilimsel yayın etiğine zarar vereceğini düşünür. Dergi, çıkar çatışmalarını tespit etmek ve önlemek amacıyla tüm paydaşları için yükümlülüklerini tanımlar. Yazar, MEDIAJ’a yazı başvurusu yaparken, Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Formu’nu imzalayarak sisteme yüklemek zorundadır.


Olası Suistimal İddialarına İlişkin İlkeler

MEDIAJ, suistimal ve kötüye kullanma durumlarına karşı, COPE’un “olası kötüye kullanım” durumlarına dair önlemlerini benimser. Bu doğrultuda; yayıncının, editörlerin, hakemlerin, yayın kurulunun ve yazarların yayın öncesi, yayın süreci ve sonrasında olası kötüye kullanım durumlarına karşı yükümlülüklerini Etik İlkeler ve Yayın Politikası bölümünde ayrıntılı olarak anlatır.

 • Aynı çalışmanın farklı yayın organlarına gönderildiği durumlarda, farklı dergilere gönderilen aynı çalışmaların farklı versiyonlarını karşılaştırmak, gönderilen çalışmaya ilişkin yazar ve soruşturmacılardan derlenen açıklamaları karşılaştırmak, şüpheli suistimal vakalarında soruşturma için işbirliği yapmak ve çaba harcamak, soruşturmacılara/yazarlara ve/veya kurumlarına yönelik çalışmalarda birlikte hareket etmek gibi faydalar sağlamak amacını taşır.
 • MEDIAJ, bilimsel yayıncılık sürecinde gizliliğin önemini göz önüne alarak, yazar ve hakemlere ilişkin bilgileri, sadece araştırmaya dair şüpheli bir suistimali önlemek ve buna cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla paylaşır.
 • Dergi editörleri ve tema editörleri şüpheli durumlarda bilgi paylaşımı yapmadan önce ilk sorgulamaları yapmalıdır. Bilgi paylaşımı, sadece, yazarın yanıt vermediği, yanıtının yetersiz olduğu veya muhtemel suistimalden birden fazla derginin etkileneceği düşünüldüğünde söz konusu olur.
 • Gerekli görüldüğünde bilgiler, yalnızca konuya ilişkin bilgi sahibi olabileceğine inanılan editörlerle paylaşılır ve paylaşılan bilgiler yalnızca olgusal içerikle sınırlı tutulur.
 • Editör ve tema editörleri, iletişim gizliliğini mümkün olan en geniş ölçüde korumayı taahhüt ederler.

İntihal İnceleme Politikası

İntihal, emek hırsızlığı gibi etik ihlaller MEDIAJ tarafından kabul edilemez bulunur ve bu gibi ihlallerin gönderilen yazılarda bulunmaması öncelikli olarak yazar(lar)ın sorumluluğudur.

Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecine alınabilmesi için yazarları tarafından iThenticate programından geçirilerek, benzerlik raporlarının çalışmalar ile birlikte Dergipark sisteminden başvurusu esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %20 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme sürecine sokulmadan reddedilir.

Yazım Formatı & Kuralları

  • Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve referanslar dahil 6000-10000 kelime arasında olmalıdır.
  • Dergiye gönderilecek kitap eleştirileri dipnotlar ve referanslar dahil 1500-3000 kelime arasında olmalıdır.
  • Yazılar 150-250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
  • Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.
  • Yazarlar Dergipark sisteminde ilgili yerlere ünvan ve kurum bilgilerini, eposta adresi bilgilerini ve ORCID numaralarını girmelidirler.
  • Yazarlar sayfa altnotları vb. yan metinler dahil olmak üzere metnin hiçbir yerinde adları ve kurumlarına dair bilgi yazmamalıdırlar.
  • Kaynakçada yazar(lar)ın kendi çalışmalarına referans verilmişse, yazar(lar)ın adı yerine yalnızca “Yazar” ifadesi yazılmalı ve yıl belirtilmeli, yazar(lar)ın çalışmalarına dair başka hiçbir bilgi (makale başlığı, kitap adı, vb.) yer almamalıdır.
  • Dergiye yollanan yazılar iThenticate raporu ile birlikte kabul edilir. Rapor sonucu olarak en fazla %20 benzerlik kabul görmektedir. Benzerlik raporu alma işlemini dergi sekreteryası da yerine getirebilir. Oranın %20’u aşması durumunda raporla birlikte yazı, yazara geri yollanabilir.
  • Tezlerden üretilen makalelerde ise en fazla %50 benzerlik kabul görmektedir. Yazar mutlaka dipnotta makalenin tezden üretilmiş olduğunu belirtmelidir. Benzerlik oranının %50’yi aşması durumunda raporla birlikte yazı yazara gönderilir.
  • Yazıların ön değerlendirilmesi yapılırken, belirlenmiş olan dergi yazı kurallarına uygun olup olmadıkları kontrol edilir. Yazım, referans ve kaynakça kurallarına uymayan yazılar yazarlara geri yollanarak, yazının yazım kurallarına göre hazırlandıktan sonra Dergi’ye yollanması istenir.
  • Yazılar, Microsoft Word formatında (doc veya docx uzantılı) Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
  • Dipnotlar rakamla belirtilmeli ve sayfanın sonunda yer almalıdır.
  • Başlıklar;
   • Yazının ana başlığı büyük harflerle ve koyu,
   • Alt başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu,
   • Bölüm içi başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.
   • Tüm başlıklar sola dayalı ve numaralandırılmamış olmalıdır.
  • Paragraflar birbirine bitişik ve 1 tab girintili olmalıdır.
  • Alıntılar, kısa ise metin içinde çift tırnakla; 40 kelime ve fazlası uzunluğundaysa blok halinde ve sağ ve soldan 1’er tab içeride olmalıdır. Alıntılarda, ana metinde kullanılan yazı tipi, punto ve satır aralığı geçerlidir. Blok halinde verilen alıntılarda satır aralığı 1 olmalıdır.
  • Tek haneli sayılar harfle, daha büyük sayılar ise rakamla belirtilmelidir.
  • Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınmalıdır.
  • Tarihler rakamla belirtilmelidir ve aldığı ekler için kesme işareti kullanılmalıdır. (Örn. 1990’lar, 2003’te)
  • Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Bu tür görseller Tablo1, Tablo2 ve Şekil1, Şekil2 biçiminde sıralanmalıdır.
  • Yazılarda, açıklama notu sonnot olarak değil dipnot biçiminde verilmelidir.

Kaynak Gösterme

MEDIAJ’da yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları APA 6 Stili’ne uygun olarak gösterilmelidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.apastyle.org

 • Kitap (Tek yazar varsa)

Yazarın adı cümlede geçmiyorsa ve kitaba referans veriliyorsa:

(Draaisma, 2007)

Yazarın adı cümlenin bir parçasıysa kitabın yayın yılı parantez içinde gösterilir:
Draaisma (2007) hatırlama ve unutmayla ilgili gündelik deyişlerin metaforik kalıplarından söz eder.

Kaynaktan belli bir sayfa söz konusuysa, parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası verilir:
(Draaisma, 2007, s. 19)

 • Kitap (İki yazar varsa)

(Deleuze ve Guattari, 1992)
(Deleuze ve Guattari, 1992, s. 45)

 • Kitap (İkiden fazla yazar varsa)

(Levy vd., 1991)

 • İkincil Kaynaklar

Kullandığınız kaynağın yazarı başka bir yazardan alıntı yapmışsa metin içi referans şu şekilde gösterilir:
(Foucault’dan aktaran Bernauer, 2005, s. 50)

Kullandığınız kaynağın yazarı başka bir yazardan alıntı yapmışsa ve alıntı yapılan yazarın adı metinde geçiyorsa metin içi referans şu şekilde gösterilir:
(aktaran Bernauer, 2005, s. 50)

Birden fazla kaynağa referans söz konusuysa bunlar aynı parantez içinde şu şekilde gösterilir:
(Jones 2011; Biggs 2010; Smith 2009)

Kaynakça Yönetimi

Kitap

 • Tek yazarlı kitaplar:

Peters, J. D. (1999). Speaking into the air: A history of idea of communication. Chicago ve Londra: The University of Chicago Press.

Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla çalışması varsa:

Carlson, N. R. (2007a) Foundations of physiology and psychology. (7. Basım.). Boston, Mass: Pearson Allyn & Bacon.
Carlson, N. R. (2007b) Physiology of behaviour. Londra: Pearson Allyn & Bacon.

 • İki veya üç yazarlı kitaplar:

Çaylı, E. ve Depeli, G. (2012). İfade özgürlüğünün on yılı 2001-2012. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.

 • Üç yazardan fazla ise:

Telli Aydemir, A., Doğu B., Özçetin, B., İslamoğlu, G., Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., (2014). Siyasetin yeni hali: Vaka-i sosyal medya – seçimden seçime, gezi direnişi’nden hükümet cemaat çatışmasına. İstanbul: Kalkedon.

 • Yazarı yoksa:

Atlas of Anatomy. (2002). Cobham, Surrey: Taj Books.

 • Derleme kitap:

Coşar, S. ve Yücesan-Özdemir, G. (Der.), (2014). İktidarın şiddeti. İstanbul: Metis.

 • Kitapta bölüm:

Karabağ, Ç. (2013). Muhalif anlamlardan söylemdeki çatlaklara: 12 Eylül filmlerinin alımlaması. Hakan Ergül (Der.), içinde, Sahanın sesleri: iletişim araştırmalarında etnografik yöntem (s. 55-81). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Çeviri Kitap:

Allen, D. S. (2011). Platon neden yazdı? (A. Batur, Çev.). İstanbul: İletişim.

 • E-Kitap:

Sadler, P. (2003). Strategic management. Erişim http://www.netlibrary.com/Reader/.

Dergi

 • Basılı dergide makale:

Tefts, K. ve Blacksee, S. (2000). Did you hear the one about boolean operators? Incorporating comedy into library instruction. Reference Services Review, 28 (4), 369-378.

 • Çevrimiçi dergide makale:

Wilson, J. (1995). Enter the cyberpunk librarian: future directions in cyberspace. Library Review. 44 (8), 63-72. Erişim http://www.emeraldinsight.com

 • Doi numaralı yayınlar:

Van Vugt, M., Hogan, R. ve Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

Diğer Kaynaklar

 • Gazete Yazısı:

Sherwood, H. (20 Haziran 2014). Global refugee figure passes 50m for first time since second world war. The Guardian.

 • Gazete Yazısı (Çevrimiçi):

Randerson, J. (26 Şubat 2008) Researchers find fish that can count up to four. The Guardian. Erişim: 22 Mayıs 2008, http://www.lexisnexis.com/uk.

 • Gazetedeki Haber (Yazar Adı Yoksa):

Exploration of the Coast (24 Kasım 1987). The Guardian.

 • Web Siteleri:

Factory Gloom worst since 1980. Erişim: 21 Ekim 2008, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7681569.stm

 • Sanat Eserleri:

Broom, S. (2002). Daylight [Fotoğraf]. Manor Art Gallery, Manchester.
Cedar, M. (1938). Mars at Night [Heykel].ManorArtGallery,Manchester.

 • Televizyon Programı:

Leavitt, Ron ve Moye, M.G. (Yazar) ve Cohen, G. (Yönetmen). (1987-1997). Married with children [TV Dizisi]. R. Leavitt ve E. L. Fogle (Yapımcı). USA: Sony Pictures Television.

 • Film:

Ledoux, P. (Yapımcı) ve Besson, L. (Yönetmen). (1994). Léon [Film]. ABD: Columbia Pictures & Gaumont.

Etik Kurul Onayı

MEDIAJ’da, nicel/nitel saha araştırması içeren makalelerde “etik kurul onayı” olmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

TR Dizin 2020 Kriterleri içerisinde yer alan “Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” maddesi gereğince, dergimizin bundan sonraki sayılarında nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler için “etik kurul onayı” alınması zorunlu tutulmuştur. Bundan dolayı hâlihazırda ön kontrol ve değerlendirme sürecinde bu kapsamda olan çalışmalardan da bu belge talep edilecektir.

Telif Hakkı Devir Formu

Telif  Hakkı  Devri  Formu  tüm  yazarlarca  imzalanmalıdır.  Değişik  kuruluşlarda  görev  yapan  yazarlar Telif  Hakkı  Devri  Formu’nda  Makale  Adı  ve  Yazar  Adları  bölümleri  doldurulmak  şartıyla  ayrı  ayrı imzalayarak sunabilirler. Eksik  imza  durumunda  sorumluluk imzalayan yazarlara  aittir.  Lütfen  formu  doldurunuz,  imzalayanız ve dergipark sistemi üzerinden başvurunuz ile birlikte tarafımıza ulaştırınız. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediaj