Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Web Kamerasını Açmak ya da Açmamak: Uzaktan Senkron Eğitimde Derse Giren Lisans Öğrencileri Web Kameraya Nasıl Bir Anlam Yüklüyorlar?

https://doi.org/10.33464/mediaj.1130565

Öz

COVID-19 pandemisi sürecinde yüz yüze eğitim yapmanın imkânsızlığı, eğitimin senkron/canlı dersler üzerinden yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu eğitimlerde öğreten ve öğrenen arasında karşılıklı iletişimi sağlayabilecek yegâne araç web kamerasıdır. Uzaktan senkron eğitimlerde çok az sayıda öğrenci web kamerasını açarak derslere katılırken öğrencilerin çoğunluğu web kamerasını açmamayı tercih etmiştir. Bu çalışmanın amacını da öğrencilerin niçin web kameralarını açmadıklarını, web kamerasını açan öğrencilerin ise derse katılımlarının dışında farklı motivasyonlarla hareket edip etmediğini anlamak oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi desenlerinden fenomenolojinin benimsendiği bu çalışmada 21 üniversite öğrencisi ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin arkadaşlarından sıyrılmasını sağlaması, özgüvenlerini arttırması ve öz disiplini sağlaması öğrencilerin web kamera açmalarındaki temel motivasyonlar olarak öne çıkmaktadır. Web kamera öğrencilerde akademik başarı ile özdeşleşmektedir. Öğretim elemanlarının ders işleyiş şekli, öğrencinin ekranda nasıl görüneceğiyle ilgili duyduğu endişeler ve rahatlıktan ödün vermek istememeleri öğrencileri web kamera açmamaya sevk eden unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Web kamera onlar için zahmet anlamına gelmektedir. Web kamerasını açmayan öğrencilerin tamamında sürü psikolojisi hissinin yoğun olarak yaşandığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Aksoy, T. (2020, Ocak 21). Cool Olmak Ne Demek? https://www.temelaksoy.com/cool-olmak-ne-demek/
 • Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan Eğitim: Bir Alanyazın Taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1) 1-9.
 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.
 • Arslan, Y., & Şumuer, E. (2020). Covid-19 Döneminde Sanal Sınıflarda Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sınıf Yönetimi Sorunları. Milli Eğitim, 49(1), 201-230. https://doi.org/10.37669/milliegitim.791453.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345. https://doi.org/10.31680/gaunjss.586113.
 • Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Eğitim Kitabevi.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124.
 • Casey, D. M. (2008). A Journey to Legitimacy: The Historical Development of Distance Education through Technology. TECHTRENDS, 52(45), 45–51. https://doi.org/10.1007/s11528-008-0135-z.
 • Chlebowski, S., & Fremont, W. (2011). Therapeutic Uses of the WebCam in Child Psychiatry. Academic Psychiatry, 35(4), 263-267. https://doi.org/10.1176/appi.ap.35.4.263.
 • Clark, R. (2002). Six Principles of Effective e-Learning: What Works and Why. Learning Solutions.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri. Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Eğiten Kitap.
 • Creswell, J. W. (2019). Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri. Anı Yayıncılık.
 • Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu. Kafka Kitap Yayınları.
 • Doğan, T. G. (2022). To Be Seen or Not to Be Seen: Examination of Camera Sharing in Online Learning Environments in Terms of Interaction. Erciyes İletişim Dergisi, 9(1), 35-56. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.1030467.
 • Dreyfus, H. (2016). İnternet Üzerine. Küre Yayınları.
 • Eken, Ö., Tosun, N., & Eken, D. T. (2020). Covıd-19 Salgını İle Acil Ve Zorunlu Uzaktan Eğitime Geçiş: Genel Bir Değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128. https://doi.org/10.37669/milliegitim.780722.
 • Elcil, Ş., & Şahiner, D. S. (2014). Uzaktan Eğitimde İletişimsel Engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 21-33.
 • Epstein, L., Ward, G., & Awang, D. (2008). Developing Knowledge Together: Involving People With Disabilities in Education Using Webcam. 7th European Conference on e-Learning (ECEL) (s. 342-345). Coventry University.
 • Erhan, T. (2021). COVID-19 Pandemi Döneminde Öz Disiplin Ve Psikolojik Sağlamlığın İş Performansına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(3), 126-141. https://doi.org/10.35379/cusosbil.1015395.
 • Ersoy, A. F., & Kocaman, F. (2021). Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Yaşadığı Stres ve Kaygı Durumları: Nitel Bir Çalışma. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(1), 224-240.
 • Eskiyurt, R., & Alaca, E. (2021). Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Current Approaches in Psychiatry, 13(1), 257-267. https://doi.org/10.18863/pgy.985543.
 • Fırat, F. (2021). Pandemi Sürecinde İletişim Fakültelerinin Durumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Prof. Dr. Özcan Yağcı ile Söyleş. Yeni Medya, 10, 137-144.
 • Garrison, D. R. (2017). E-Learning in the 21st Century – A Community of Inquiry Framework for Research and Practice. Routledge.
 • Genç, S. Z., Engin, G., & Yardım, T. (2020). Pandemi (COVID-19) Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Lisansüstü Öğrenci Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 134-158. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.782142.
 • Gherheş, V., Şimon, S., & Para, I. (2021). Analysing Students’ Reasons for Keeping Their Webcams on or off during Online Classes. Sustainability, 13(3203), 1-13. https://doi.org/10.3390/su13063203.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. Anı Yayıncılık.
 • Gündüz, A., Attar, G. E., & Altun, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Instagram’daki Benlik Sunumları. DTCF Dergisi, 58(2), 1862-1895. http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.32.
 • Hawkins, A., Graham, C. R., & Barbour, M. K. (2012). Everybody is their own island”: Teacher disconnection in a Virtual School. International Review of Research in Open and Distance Learning, 13(2), 123-144. https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i2.967.
 • Horzum, M. B. (2003). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının İnternet Destekli Eğitime Yönelik Düşünceleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(6), 246-262.
 • Hosszu, A., Rughiniş, C., Rughiniş, R., & Rosner, D. (2022). Webcams and Social Interaction During Online Classes: Identity Work, Presentation of Self, and Well-Being. Frontiers in Psychology, 12, 1-17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.761427.
 • https://www.aa.com.tr. (2022, Haziran 10). YÖK Başkanı Özvar’dan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yok-baskani-ozvardan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi/2610497
 • https://www.verikaynagi.com. (2020, Eylül 28). Türkiye’de En Çok Kullanılan İsimler. https://www.verikaynagi.com/genel/turkiyede-en-cok-kullanilan-isimler/
 • İçme, T., Yıldırım, T., & Büyük, U. (2022). Z Kuşağı Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algıları. Erciyes Akademi, 36(1), 82-102. https://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1028194.
 • Jaggars, S. S. (2014). Choosing Between Online and Face-to-Face Courses: Community College Student Voices. American Journal of Distance Education, 28(1), 27-38. https://doi.org/10.1080/08923647.2014.867697.
 • Karadaş, E., & Kara, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalıklarının Belirli Etkenler Açısından İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 147-162.
 • Karahan, E., Bozan, M. A., & Akçay, A. O. (2020). Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerin Pandemi Sürecindeki Çevrim İçi Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 201-214. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi.
 • Klemm, P. R., Ruelens-Trinkaus, D., Allshouse, L. M., & Barnard, P. J. (2020). The COVID-19 Pandemic and Higher Education: Common Interdisciplinary Issues and Lessons Learned. Open Journal of Nursing, 10(12), 1195-1208. https://doi.org/10.4236/ojn.2020.1012086.
 • Kocaman, F., & Ersoy, A. F. (2021). Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Yaşadığı Stres ve Kaygı Durumları: Nitel Bir Çalışma. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(1), 224-240.
 • Korkut, Ş., & Memişoğlu, H. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğrencilerin Görüşlerine Göre Uzaktan Eğitim Süreci. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(7), 1639-1682. https://doi.org/10.47994/usbad.928916.
 • Kozar, O. (2016). Perceptions of webcam use by experienced online teachers and learners: a seeming disconnect between research and practice. Computer Assisted Language Learning, 29(4), 779-789. https://doi.org/10.1080/09588221.2015.1061021.
 • Kör, H., Çataloğlu, E., & Erbay, H. (2013). Uzaktan ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2), 267-279.
 • Lee, J. (2020, Kasım 17). A Neuropsychological Exploration of Zoom Fatigue. https://www.psychiatrictimes.com/view/psychological-exploration-zoom-fatigue
 • Lupton, D., & Tulloch, J. (2002). Life would be pretty dull without risk’: Voluntary risk-taking and its pleasures. Health, Risk & Society, 4(2), 113-124. https://doi.org/10.1080/13698570220137015.
 • Neuman, W. L. (2017). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Siyasal Kitabevi.
 • Niedzviecki, H. (2019). Dikizleme Günlüğü. Ayrıntı Yayınları.
 • Özerbaş, M. A., & Yalçınkaya, M. (2018). Çoklu Ortam Tasarımı Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Türk bilim araştırma vakfı, 11(3), 8-17.
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N. F., & Özkan, İ. (2016). Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 595-605.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Punch, K. F. (2014). Sosyal Araştırmalara Giriş – Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi.
 • Rajab, M. H., & Soheib, M. (2021). Privacy Concerns Over the Use of Webcams in Online Medical Education During the COVID-19 Pandemic. Cureus, 13(2), 1-8. https://doi.org/10.7759/cureus.13536.
 • Saldana, J. (2019). Nitel Araştırmacılar İçin Kodlama El Kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Saltürk, A., & Güngör, C. (2020). COVID-19 Döneminde Öğrencilerde Topluluk Hissi ve Çevrimiçi Uzaktan Eğitimin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 4204-4221. https://doi.org/10.15869/itobiad.817937.
 • Serhan, D. (2020). Transitioning from Face-to-Face to Remote Learning: Students’ Attitudes and Perceptions of using Zoom during COVID-19 Pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 335-342. https://doi.org/10.46328/ijtes.v4i4.148.
 • Seven, M., & Abban, S. (2021). Covid-19 pandemi sürecinden uzaktan hemşirelik eğitimi:Uluslararası deneyim. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(1), 29-32.
 • Şengül, K. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 24, 174-222. https://doi.org/10.29000/rumelide.995482.
 • Şeren, N., Tut, E., & Kesten, A. (2020). Korona Virüs Sürecinde Uzaktan Eğitim: Temel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Turkish Studies – Educational Sciences, 15(6), 4507-4524. http://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46472.
 • Tanhan, F., & Özok, H. İ. (2020). Pandemi ve eğitim. Anı.
 • Tetik, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research, 1, 81-89.
 • Tınaz, P. (2006). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. Çalışma ve Toplum, 3(10), 11-22.
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. Eskişehir: (Yayımlanmamış doktora tezi) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Nobel Yayın.
 • Üçer, N. (2020). Pandemi (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitim Araçlarının Etkinliğinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesine Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Açısından Bir Bakış. Global Media Journal TR Edition, 11(21), 206-233.
 • Yakut, S., & İçbay, M. A. (2021). Okul Yöneticilerinin Salgın Sürecindeki Yönetim Deneyimleri ve Çözüm Önerileri. International Journal of Science and Education, 4(3), 128-156. https://doi.org/10.47477/ubed.892129.
 • Yamamoto, G. T., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110.
 • Yılmaz, E. O., & Aktuğ, S. (2011). Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının, Uzaktan Eğitimde Etkileşim ve İletişim Üzerine Görüşleri. Akademik Bilişim’11 – XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 469-480). İnönü Üniversitesi.
 • Yunus, Ö., Yıldırım, Z., & Kalaycı, S. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi (AJER), 6(2), 477-494. https://doi.org/10.53506/egitim.922664.
 • Yurdakul, B. (2005). Uzaktan Eğitim. Ö. Demirel içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler (s. 269-288). Pegem Akademi.
 • Yurtsever, M., Tarhan, Ç., & Tecim, V. (2021). COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Eğitim Yeni “Normal” mi? Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 7(2), 56-64.
 • Yüksel, E. (2002). Kitle iletişim araçları ve www teknolojilerinin uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılması. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası, İletişim
Yazarlar

Mustafa CINGI> (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0002-9688-8627
Türkiye


Elifnur MİRZA  Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)
0000-0002-1636-3549
Türkiye


Kübranur SAMEN  Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)
0000-0002-0778-1300
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022

Kaynak Göster

APA Cıngı, M. , Mirza, E. & Samen, K. (2022). Web Kamerayı Açmak ya da Açmamak: Uzaktan Senkron Eğitimde Derse Giren Lisans Öğrencileri Web Kameraya Nasıl Bir Anlam Yüklüyorlar? . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , , . DOI: 10.33464/mediaj.1130565