Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2

Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri

Nursena ŞATANASüleyman YÜCESOY

Öz

Bu çalışma Türk sinemasının önemli konularından biri olan yapımcılık anlayışını, detaylarını ve sorunlu taraflarını da tartışmaya açmaktadır. Yapımcılığın Türk sineması içerisindeki tartışmalı rolü, geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçtiğini göstermeyi zorunlu kılmıştır. Merkez Ordu Sinema Dairesi’nden özel yapım evlerine uzanan bu aşamalar, günümüz Türk sinemasında yapımcılık faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur. Günümüz yapımcılık sisteminde finansal kaynaklar, bağımsız filmler, ortak yapımlar ve tekelleşme konularına yer verilmiştir. Yapımcının filmin fikir aşaması, yapımı ve sonrasındaki aktif rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ana akım dışında kalan, bağımsız film üretimi içerisinde örnekler veren Nadir Öperli, Serkan Çakarer ve Ezel Akay ile görüşülmüş, görüşülen kişilere aynı sorular yöneltilerek saha çalışması tamamlanmıştır. Yapılan saha görüşmeleri ve literatür değerlendirmelerinin sonucunda, Türk sinema sektöründe yapımcılığın özerkleşmeye ihtiyaç duyan, fon eksiği bulunan, bağımsız yapılanmada tekelleşme ile mücadele halinde olan ve gelişmeye açık bir süreç içinde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Yapımcı, Üretici, Yeşilçam, Fon, bağımsız film

Kaynakça

 • Abisel, N. (1978). Türk Sinemasının İşleyişi ve Sorunları.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara
 • Abisel, N. (2005).Türk Sineması Üzerine Yazılar, Phoenix Yayınları, Ankara Alıcı, B. (2014). “Bağımsız Sinema ve Derviş Zaim”, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Güz Dönemi Cilt:2 Sayı:5 Alıcı, B. (2016). Altmışlı Yıllarda Alternatif Bir Örgütlenme: Türk Sinematek Derneği. Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Arslan, E. (2011). 2000’li Yıllar Öncesi ve Sonrasında Türk Sineması’nda Kullanılan Yapım Kaynaklarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Başgüney, H. (2013). Türk Sinematek Derneği-Türkiye’de Sinema ve Politik Tartışma-. Libra Yayınları, İstanbul
 • Bilgiç, F. (2002).Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Arayışları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara Boydak, S. (2006). Türk Sineması’nda Bağımsız Film Yapım Süreci ve Reha Erdem. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Crofts, S. (2000). “Concepts of National Cinema”, John Hill, Pamela Church Gibson (ed.), World Cinema. Critical Approaches, içinde, Oxford University Press Dağtaş, E. (2018, Ocak). Sinemanın Ekonomi Politiği: 2016 Yılı Verileri Üzerine Bir Değerlendirme. TRT Akademi, Cilt 3 (5), 207. ISSN 2149-9446
 • Erkılıç, H. (2003). Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı ve Bu Yapının Sinemamıza Etkileri. Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Esen, Ş. K. (2010). Türk Sinemasının Kilometre Taşları, Agora Kitaplığı, İstanbul Kırel, S. (2005).Yeşilçam Öykü Sineması. Babil Yayınları, İstanbul
 • Meriç, M. (2010). 2000 Sonrası Türk Sinemasında Dönüşüm ve “Uzak İhtimal” Filminin Göstergebilimsel Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Onaran, A. Şerif. (1999). Türk Sineması (I.Cilt), Kitle Yayınları, Ankara
 • Özcan, S. (2013). Sinemada Anlam: Günümüz Türkiye Sineması’nda 12 Eylül Temalı Filmlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özgüç, A. (1990). Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında İlkler, Yılmaz Yayınları, İstanbul.
 • Pösteki, N. (2005). Eurimages Destekli Türk Sineması ve Avrupalı Olmak Süalp, T. A. (2003). “Bağımsız Sinema Kim (ler) den ve Ne (ler) den Bağımsızdır ve İllaki Niye Bağımsızdır?”, Antrakt Aylık Sinema Dergisi, Aralık 2003- Ocak 2004, Sayı.75-76.
 • Tanrıöver, H. U. (2011). Türkiye’de Film Endüstrisinin Konumu ve Hedefleri. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul
 • Tunç, E. (2012). Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı, Doruk Yayınları, İstanbul Worthington, C.(2009). Film Yapımı Temelleri-Yapım (G, Onaran, Çev.), İstanbul: Literatür Yayınları
 • Yavuz, D. (2012). Türkiye Sinemasının 22 Yılı, Antrakt Sinema Kitaplığı: 13, İstanbul 2014 Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi Raporu:http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,173054/kultur-ve-turizm-bakanligindan-sinema-sektorune-onemli-.html Erişim Tarihi: 1.05.2018
 • http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14509/sinematografik-ortak-yapimlar-ve-turkiyede-ticari-amacl-.html Erişim Tarihi: 30.10.2018
 • http://www.telifhaklari.gov.tr/Meslek-Birlikleri-Genel-Bilgi Erişim Tarihi: 22.07.2018 http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1607 Erişim Tarihi: 14.05.2018
 • https://rm.coe.int/090000168078354f Erişim Tarihi: 22.07.2018
 • Alıcı, B. (2014). “Bağımsız Sinema ve Derviş Zaim”, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Güz Dönemi Cilt:2 Sayı:5
 • Alıcı, B. (2016). Altmışlı Yıllarda Alternatif Bir Örgütlenme: Türk Sinematek Derneği. Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Aytekin, P, E, (2015). Köy Gerçekliği Bağlamında Türk Sinemasında Edebiyat Etkisi: Lütfi Ömer Akad Sineması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Başgüney, H. (2013). Türk Sinematek Derneği-Türkiye’de Sinema ve Politik Tartışma-. Libra Yayınları, İstanbul
 • Boydak, S. (2006). Türk Sineması’nda Bağımsız Film Yapım Süreci ve Reha Erdem. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Dağtaş, E. (2018, Ocak). Sinemanın Ekonomi Politiği: 2016 Yılı Verileri Üzerine Bir Değerlendirme. TRT Akademi, Cilt 3 (5), 207. ISSN 2149-9446
 • Kırel, S. (2005).Yeşilçam Öykü Sineması. Babil Yayınları, İstanbul
 • Onaran, A. Şerif. (1999). Türk Sineması (I.Cilt), Kitle Yayınları, Ankara.
 • Özgüç, A. (1990). Başlangıcından Bugüne Türk Sinemasında İlkler, Yılmaz Yayınları, İstanbul.
 • Süalp, T. A. (2003). “Bağımsız Sinema Kim (ler) den ve Ne (ler) den Bağımsızdır ve İllaki Niye Bağımsızdır?”, Antrakt Aylık Sinema Dergisi, Aralık 2003- Ocak 2004, Sayı.75-76.
 • Worthington, C.(2009). Film Yapımı Temelleri-Yapım (G, Onaran, Çev.), İstanbul: Literatür Yayınları
 • 2014 Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi Raporu: http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,173054/kultur-ve-turizm-bakanligindan-sinema-sektorune-onemli-.html Erişim Tarihi: 1.05.2018
 • http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1607 Erişim Tarihi: 14.05.2018
 • https://rm.coe.int/090000168078354f Erişim Tarihi: 22.07.2018
 • Odabaş, B. (2006). Türk Sinemasının Kuruluşunda Ordunun Rolü, Belge(sel) Film ve Kurtuluş Savaşı Filmleri. İletişim Fakültesi Dergisi. Erişim 29 Haziran 2018, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifd/article/view/1019012550/1019011779
 • Yapımcılığın tanımı http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b337b894cc037.94142404 Erişim Tarihi: 27.06.2018

Ayrıntılar

Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid: 0000-0003-2935-8818
Yazar: Nursena ŞATANA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey

Orcid: 0000-0001-6431-5130
Yazar: Süleyman YÜCESOY
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey

Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2018

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet476939, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {95 – 115}, doi = {}, title = {Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri}, key = {cite}, author = {Şatana, Nursena and Yücesoy, Süleyman} }
APA Şatana, N , Yücesoy, S . (2018). Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 1 (2) , 95-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/40709/476939
MLA Şatana, N , Yücesoy, S . “Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 95-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/40709/476939>
Chicago Şatana, N , Yücesoy, S . “Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2018 ): 95-115
RIS TY – JOUR T1 – Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri AU – Nursena Şatana , Süleyman Yücesoy Y1 – 2018 PY – 2018 N1 – DO – T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 95 EP – 115 VL – 1 IS – 2 SN – -2636-8633 M3 – UR – Y2 – 2018 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri %A Nursena Şatana , Süleyman Yücesoy %T Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri %D 2018 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Şatana, Nursena , Yücesoy, Süleyman . “Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 / 2 (Kasım 2018): 95-115 .
AMA Şatana N , Yücesoy S . Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(2): 95-115.
Vancouver Şatana N , Yücesoy S . Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2018; 1(2): 95-115.
IEEE N. Şatana ve S. Yücesoy , “Türk Sinemasında Gelişen Yapımcılık Modelleri”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 1, sayı. 2, ss. 95-115, Kas. 2018