Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi


Belgesel yaşanmış olan, yaşanan, yaşanacak olana ilişkindir. Yaşamın fotoğrafını çeker belgesel. Çekilen bu fotoğrafın içinde kimi zaman acı, kimi zaman gözyaşı, kimi zaman mutluluk, kimi zaman sevinç, kimi zaman savaş, kimi zaman çığlık, kimi zaman gözyaşı, vb. konular vardır. Bu konular ve konuların dili, sunumu, tarzı, anlatı yapısı,  belgeselin formatını, biçimini, türünü çıkarır karşımıza. Belirlenen formata, anlatı yapısına, türe bağlı olarak gösterilen konu, olay, olgu, kişi, nesne, mekan, vb. öğeler belgeselin içinde harmanlanır, çekilir, kurgulanır. Bu süreçte belgeselin üretimi sosyal amaçla gerçekleşir. Belgeselin temel amacı, insanların bakış açılarını değiştirmeye yöneliktir. Bu çerçevede ele alınan çalışmada belgesel filmin ne olduğu, belgesel filmin türleri, belgesel filmin izler kitle beklentilerine etkileri teorik çerçevede ele alınmıştır. Ele alınan konular televizyon belgesel filminin anlatı yapısı içinde incelenmiş ve çalışmaya örnek olarak seçilen Renkler isimli belgesel film üzerinde tartışılmıştır. Çalışmaya örnek olarak seçilen Renkler belgeselinin çözümlemesi içerik analiz yöntemi ile yapılmıştır. Çözümlemesi yapılan belgeselde izler kitle beklentilerinden hangileri karşılanmıştır? Renkler isimli belgeselin anlatı yapısı, izler kitle beklentilerini karşılamış mıdır? Sorularının cevabı çalışmanın amacını oluşturmuştur. Yapılan çalışmanın evrenini 2019 yılında Türkiye’de ulusal televizyon kanallarında yayınlanan tüm televizyon belgeselleri oluşturmuştur. Ayhan Sicimoğlu’nun sunduğu Renkler belgeseli çalışmaya amaçlı örneklem kapsamında seçilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında, Renkler belgeselinin izler kitle beklentilerinin karşılanmasında, televizyon program anlatı özelliklerinin etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Belgesel, Televizyon Belgeseli, Anlatı Yapısı
 • Adalı, B.(1986) Belgesel Sinema, Hil Yayınları, İstanbul.
 • Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Bayrakçeken, G.(1997). Belgesel Sinema ve Türk Belgesel Filmciliğinin Gelişimi ve Yapısı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bernard, S. C. (2007), Documentary Storytelling-Making Stronger and More Dramatic Nonfictions Films, Focal Pres,USA.
 • Cereci, S. (1997). Belgesel Film, Şule Yayınları, İstanbul.
 • Çakaroz, E. (2008). Belgesel Sinemanın Tarihsel Süreç İçinde Geçirdiği Değişim ve Bu Değişimin Sonucu Olarak Televizyondaki Belgesele Dayalı Melez Program Türleri. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, Ü. (2015). 2000 Sonrası Türk Belgesel Sinemasında İdeoloji Ve Gerçeklik. Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Esen, M. (1998). Belgesel Sinema ve Türkiye’de Belgesel Sinemanın Geçirdiği Evreler, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gökçe, O. (2001). İçerik Çözümlemesi, Teori – Metod – Uygulama, Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, Konya.
 • Gündeş, S. (1998). Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi Türkiye’ye Yansıması, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Işıkman, N. G. (2009), Ötekini Belgelemek; Belgesel Sinemada Kültürel Temsiller. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Işıkman, N.G. (2014). Belgesel Sinemada Temsil ve Türkiye Örneği Üzerinden Çözümlenmesi (Der. Özgür İpek), Tanıklıklar Sineması, İstanbul, Agora Kitaplığı.
 • İnal, A. (1999).Televizyon Tür ve Temsil, İçinde AÜİF Yıllık-1999, Ankara. A.Ü Basımevi, sf. 255-286.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Mutlu, Erol (1995). Televizyonda Program Yapımı, Ankara Üniversitei, İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Mükerrem, Z. (2015). Belgesel Estetiği Üzerine Düşünceler “Kuram ve Uygulamalar”, Literatürk Academia, Konya.
 • Özön, N. (1984). 100 Soruda Sinema Sanatı, Gerçek Yayınları, İstanbul.
 • Özön, N. (1985). Sinema Uygulayımı Sanatı Tarihi, Hil Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk, G. (2019). Sinemadan Televizyona, Belgesel Filmde Değişen Anlatı Yapısı: Can Dündar ve Tolga Örnek’in Belgesel Filmleri. Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rotha, P. (2000). Belgesel Sinema, İzdüşüm Yayınları, İstanbul.
 • Sirer, Esennur (2018) Popüler Kültür Ürünü Olarak Futbol: Naklen Yayınında Yapım Unsurları Açısından Görüntü Düzenlemesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Susam, A. (2015). Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Saunders, D. (2014). Belgesel, (Çev. Nejat Kanıyaş). Kolektif Kitap, İstanbul.
 • Sözen M.F. (2010). Belgesel Filmin Tasarım Boyutu ve Türk Belgesel Sinemasından Örnek Uygulamalar, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 241-266.
 • Sumur, Ş. (1999). Türkiye’deki Televizyon Yayınlarında Belgesel Filmler ve Sorunları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Süyür, Ş. (1999). Türkiye’deki Televizyon Yayınlarında Belgesel Filmler ve Sorunları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulutak, N. (1998). Belgesel Sinemanın Temel Özellikleri ve Tarih Felsefesi Açısından Belgesel Sinemada Gerçeklik. Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Walters, R. (1994) Broadcast Writing: Principles and Practice, Random House, New York.
 • Yüce, T. (2001). Belgesel Sinemada Gerçekçilik Anlayışı ve Türkiye’deki Örnekleri. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8784-6687
Yazar: Erhan YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet629615, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {134 - 149}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.629615}, title = {Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Erhan} }
APA Yıldırım, E . (2019). Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (2) , 134-149 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.629615
MLA Yıldırım, E . “Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 134-149
Chicago Yıldırım, E . “Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 134-149
RIS TY – JOUR T1 – Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi AU – Erhan Yıldırım Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.629615 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.629615 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 134 EP – 149 VL – 2 IS – 2 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.629615 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.629615 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi %A Erhan Yıldırım %T Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.629615 %U 10.33464/dorduncukuvvet.629615
ISNAD Yıldırım, Erhan . “Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 2 (Kasım 2019): 134-149 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.629615
AMA Yıldırım E . Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 134-149.
Vancouver Yıldırım E . Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 134-149.
IEEE E. Yıldırım , “Televizyon Belgesel Filmleri Anlatı Yapısının İzler Kitle Beklentilerine Etkileri Ve Örnek Belgesel Film Çözümlemesi”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 2, ss. 134-149, Kas. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.629615