Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWITCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Sosyal medya, İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte gündelik yaşam pratiklerinin önemli parçalarından biri hâline gelmiştir. Paylaşımı ve etkileşimi önceleyen sosyal medya siteleri, aynı zamanda canlı yayınlara da olanak tanımaktadır. Farklı siteler, farklı formatlarla yayınlara ev sahipliği yapmakta ve her geçen gün katlanarak büyüyen kullanıcı sayılarıyla sosyal medya platformları arasında önemli bir konuma gelmektedir. Bu platformlardan biri de elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch TV İnternet sitesidir. Bu sitedeki yayınların ana teması video oyunu oynayan yayıncılardır. Twitch TV kullanıcıları, yayıncının oyunlarını seyretmekte ve beğendiği takdirde yayıncıya ücretli abone olmakta ya da bağış yapmaktadır. Ücretli abonelik belirli ücretler karşılığında olurken bağışların miktarı değişiklik göstermektedir ve ciddi miktarlara ulaşabilmektedir. Belirli bir takipçi sayısına ulaşan yayıncılar, geçimlerini bu yolla rahatlıkla sağlayabilmektedir. Bu çalışmada bir sosyal medya platformu olan Facebook üzerinde Türk Twitch TV kullanıcılarının oluşturmuş olduğu topluluklarda yer alan kullanıcıların bu platformu kullanım motivasyonları Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi ekseninde nicel bir araştırma yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Twitch TV kullanım motivasyonlarında eğlenme doyumu ön plana çıkarken, kullanıcıların bu platformda geçirdikleri sürenin motivasyonlar üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğu görülmüştür.
Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi, İnternet Yayıncılığı, Twitch TV
 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması, sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında sosyal medya kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 137-162.
 • Akıncı Vural, Z. B. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 5 (20), 3348-3382.
 • Aktan, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 5 (4), 405-421.
 • Arduç Kara, E. (2017). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı kapsamında sosyal medyada kadınların bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Baek, K., Holton, A., Harp, D. ve Yaschur, C. (2011). The links that bind: Uncovering novel motivations for linking on Facebook. Computers in Human Behavior, 27(6), 2243–2248.
 • Binark, M. (2007). Yeni medya çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Birsen, Ö. (2005). Çok seçenekli medya ortamında kitle iletişim araçlarının tüketim ve seçim biçimi: Eskişehir örnekleminde bir izlerkitle araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Cooke, M. and Buckley, N. (2008). Web 2.0, social networks and the future of market research. International Journal of Market Research, 50 (2), 267-292.
 • Cormode, G. and Krishnamuthy, B. (2008). Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday, 13 (6), 1-30.
 • Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2016). Lisrel 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Dunne, A., Lawlor, Margaret-A. ve Rowley, J. (2010). Young people’s use of online social networking sites a uses and gratifications perspective. Journal of Research in Interactive Marketing, 4(1), 46-58.
 • Erdoğan, B.Z., Özata, F.Z., Doğan, S., Şaşmaz, H.A. (2017). Konum tabanlı mobil Swarm uygulaması üzerinden paylaşım motivasyonlarının incelenmesi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 379-400.
 • Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1-4.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.
 • Gangadharbatla, H. (2016). A comparison of in-game brand placement for active versus passive players. Journal of Interactive Advertising, 16 (2), 117-132.Gegez, E. (2010). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta.
 • Gros, D., Wanner, B., Hackenholt, A., Zawadzki, P. ve Knautz, K. (2017). World of streaming. Motivation and gratification on Twitch TV. In International Conference on Social Computing and Social Media (s. 44-57).
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (pearson new international edition). USA: Pearson Educated Limited.
 • Hamilton, W. A., Garretson, O., & Kerne, A. (2014). Streaming on Twitch TV: fostering participatory communities of play within live mixed media. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
 • Hu, L., ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • Işık, M. (2002). Kitle iletişim sistemleri. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Kalaycı, Ş. (2017). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Dinamik Akademi Yayın Dağıtım.
 • Kim, Y., Sohn, D. ve Choi, S. M. (2011). Cultural diffe-rence in motivations for using social network sites: A comparative study of American and Korean college students. Computers in Human Behavior, 27(1), 365–372.
 • Koçak, A. (2001). Televizyon izleyici davranışları televizyon izleyicilerinin nedenlerinin tercihleri ve doyumları üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: Facebook üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7 (2), 58-81.
 • Lietsala, K. and Sirkkunen, E. (2008). Social media: introduction to the tools and processes of participatory economy. Finland: Tampere University Press.
 • Lull, J. (2001). Medya, iletişim, kültür. (Çev: N. Güngör). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Mayers, A. (2013). Introduction to statistics and SPSS in psychology. Italy: Pearson.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlamada araştırma teknikleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Nematzadeh, A., Ciampaglia, G.L., Ahn, Y.Y., Flammini, A. (2016). Information overload in group communication: from conversation to cacophony in the Twitch TV chat. https://arxiv.org/pdf/1610.06497.pdf.
 • Özer, Ö. (2017). Kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin Twitter kullanımı üzerine bir analiz. Intermedia International e-Journal. 4 (6), 40-58.
 • Öztürk, S. (2014). Kullanımlar ve doyumlar kapsamında sosyal medya (Facebook örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi
 • Park, N., Kee, K. F. ve Valenzuela, S. (2009). Being immersed in social networking environment: Facebook groups, uses and gratifications, and social outcomes. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 729-733.
 • Quan-Haase, A. ve Young, A. L. Uses and gratifications of social media: A comparison of Facebook and instant messaging. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(5) 350-361.
 • Raes, T. C. M. (2015). Twitch TV: motives and interaction, a consumer perspective. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aalborg: Aalborg University Faculty of Humanities Master in CCG.
 • Seçer, İ. (2015). Spss ve lisrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sjöblom, M. ve Hamari, J. (2017). Why do people watch others play video games? An empirical study on the motivations of Twitch users. Computers in Human Behavior, 75, 985-996.
 • Tekinalp, S. ve Uzun, R. (2004). İletişim araştırma ve kuramları. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Varol, A. (2018). Bilginin düzenlenmesinde web 3.0 teknolojilerinin kullanılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Xu, C., Ryan, S., Magro, M. ve Wen, C. (2012). Why do people stick with a specific social networking site? An integrated relationship and uses gratification perspective. AMCIS 2012 Proceedings.
 • Yurdakul, I. K. (2013). Evren ve örneklem. A. A. Kurt (Eds.) Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 75-91). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yüksel, E. (2013). İletişim kuramlarına giriş. E. Yüksel (Ed.), İletişim kuramları içinde (2-34). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6475-0490
Yazar: Filiz TİRYAKİOĞLU
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1860-215X
Yazar: Alper Hakan YAVAŞÇALI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 26 Mayıs 2019
Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet544341, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {67 - 90}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.544341}, title = {KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Ti̇ryaki̇oğlu, Filiz and Yavaşçalı, Alper Hakan} }
APA Ti̇ryaki̇oğlu, F , Yavaşçalı, A . (2019). KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (1) , 67-90 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.544341
MLA Ti̇ryaki̇oğlu, F , Yavaşçalı, A . “KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA” . Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 67-90
Chicago Ti̇ryaki̇oğlu, F , Yavaşçalı, A . “KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 67-90
RIS TY – JOUR T1 – KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU – Filiz Ti̇ryaki̇oğlu , Alper Hakan Yavaşçalı Y1 – 2019 PY – 2019 N1 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.544341 DO – 10.33464/dorduncukuvvet.544341 T2 – Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF – Journal JO – JOR SP – 67 EP – 90 VL – 2 IS – 1 SN – -2636-8633 M3 – doi: 10.33464/dorduncukuvvet.544341 UR – https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.544341 Y2 – 2019 ER –
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Filiz Ti̇ryaki̇oğlu , Alper Hakan Yavaşçalı %T KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 1 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.544341 %U 10.33464/dorduncukuvvet.544341
ISNAD Ti̇ryaki̇oğlu, Filiz , Yavaşçalı, Alper Hakan . “KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 1 (Mayıs 2019): 67-90 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.544341
AMA Ti̇ryaki̇oğlu F , Yavaşçalı A . KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 67-90.
Vancouver Ti̇ryaki̇oğlu F , Yavaşçalı A . KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(1): 67-90.
IEEE F. Ti̇ryaki̇oğlu ve A. Yavaşçalı , “KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA TWİTCH TV KULLANICILARININ KULLANIM MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 1, ss. 67-90, May. 2019, doi:10.33464/dorduncukuvvet.544341