Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2

Kıbrıs Sorunu Çözüm Sürecinde Crans Montana Görüşmelerinin Kıbrıs Basınında Haberleştirilmesi

Hülya ÖZKOYUNCUGülay ASİT 


Kıbrıs sorunu Ada’daki iki toplumun olduğu kadar tarihsel süreçte bu toplumlarla bağı olan, ayrıca Ada’nın stratejik konumundan dolayı başka devletler için de çözüm isteyen bir sorundur. Bu amaçla İsviçre’nin Crans Montana şehrinde yapılan çözüm süreci görüşmeleri beşli zirve şeklinde gerçekleşmiştir. Basının oldukça ilgi gösterdiği zirveye ait gelişmeler ve buna yönelik yapılan haberler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. 20 Haziran 2017- 30 Haziran 2017 tarihleri arasında farklı görüşe sahip Afrika, Kıbrıs ve Yeni Düzen gazetelerinin Crans Montana’daki zirveye ilişkin haberleri nasıl verdiği, haber içeriklerinin nasıl oluşturulduğu analiz edilerek, haber içeriklerinde gazetelerin ideolojisinin etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, genel olarak her gazetenin kendi ideolojisini habere yansıttığı görülmüştür. Ancak Afrika’da verilen haberlerde, haberin dilinde habercilik pratiklerinin dışına çıkıldığı, alaycı ve suçlayıcı bir üslup kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca haberlerde taraflara eşit yer verilmediği de saptanmıştır.
Kuzey Kıbrıs, Crans Montana Görüşmeleri, Afrika, Kıbrıs, Yeni Düzen
 • Altay, H, Ş., (1969). Kıbrıs Türk Basın Kaynakları. Lefkoşa.
 • Arık, U., (2011). Kıbrıs Krizi. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (2:1) http://euljss.eul.edu.tr/euljss/si1.pdf.
 • Atun, A (2018). Crans Montana ve Kıbrıs Gerçeği http://ankaenstitusu.com/crans-montana-ve-kibris gercegi/?fbclid=IwAR0lc1hQN0OttF_cg553jS18BucEWIC9aArrdqCZ_HR0kKbwiwJh5uoyF5E Erişim Tarihi: 07.05.2018
 • Azgın, B., (1998). The Turkish Cypriot Mass Media. Cyprus: Handbook on South Eastern Europe, der., K.D. Grothusen, W. Steffani ve P. Zervakis. Germany: Vandenhoeck & Ruprecht in Gottingen.
 • Aziz, A., (2010). İletişime Giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Bayraktar Altan, Ü., (2010). Kıbrıs Sorunu Çözüm Sürecinde Annan Planı: KKTC ve Kıbrıs Rum Basınındaki Yansımaları.
 • Bozkurt, E., Demirel, H., (2004). BM ve AB Kapsamında Kıbrıs Sorunu, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Bulut, S ve Yaylagül, L., (2004). Türkiye’deki Yazılı Basında Yargıtay ve Mafya İlişkisine Yönelik Haberler, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, Sayı:19.
 • Burton, G., (1995). Görünenden Fazlası, Medya Analizlerine Giriş. (Çev: Nefin Dinç) İstanbul: Alan Yayınları.
 • Ceylanlı, B., & Kanlı, İ. KKTC’de Yaşanan Kadın Cinayetlerinin Basındaki Yansımaları: Ana Akım ve Alternatif Gazete Karşılaştırması. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (35), 238-261.
 • Devran, Y., (2010). Haber, Söylem, İdeoloji, İstanbul: Başlık Yayın Grubu.
 • Fowler, R., (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press, London: Routledge.
 • Güz, N., (2008). Kamuoyu Araştırmalarının Medyada Yayınlanmasının Etik İlkeleri, Medya ve Siyaset, Zülfikar Damlapınar (edt), Konya, Eğitim Kitabevi, s:11-37.
 • Işık, M.,(2008).Türkiye’deki İletişim Sisteminin Medya Siyaset İlişkilerine Yansımaları. Medya ve Siyaset, Konya: Eğitim Kitabevi
 • Kalelioğlu, O., (2008). Türk-Yunan İlişkileri ve Megali İdea, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, s.105-123.
 • Karaduman, S.S., (2009). Televizyon Haberlerinde Egemen İdeoloji ve Farklı Kimliklerin Temsili, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Orhon, N., (2004). Değişim Değeri Açısından Televizyon Haberi -Teknolojik ve İdeolojik Boyutuyla Metalaşan Televizyon Haberleri Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Öksüz,O (2007). Kamuoyu Oluşum Sürecinde Basın Siyaset Etkileşiminin Etik Açısından Değerlendirilmesi: Kıbrıs Müzakerelerinin Hürriyet Gazetesinde Sunumu Selçuk İletişim Dergisi 5:1.
 • Polat, N. (2011). KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YAZILI BASININDA KİŞİSEL İLANLAR VE ÖLÜM İLANLARI. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (40), 87-100.
 • Sandıklı, A ve Erdem K, (2017). Teoriler Işığında Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Sorunu, www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar Erişim Tarihi: 04.03.2020
 • Selçuk, A ve Şeker, M., (2012). Danıştay Saldırısı Haberlerinde Söylem ve İdeoloji, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Stephen, M., (1997).The Cyprus Question. London: The British – Northern Cyprus Parliamentary Group.
 • Strauss, A., Corbin, J., (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. New Delhi: SAGE Publications.
 • TDK, Türk Dil Kurumu (2012). Türkçe Sözlük, URL: http://www.tdk.gov.tr. Erişim Tarihi: 12.01.2020
 • Tezel, A., (2008). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Devlet Olarak Kıbrıs Sorununun Çözümüne Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türk, B. H., (2003). İdeoloji Siyaset içinde Der Mümtazer Türköne. Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Vatansever, M., (2010). Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. s.1487-1530 (Basım Yılı: 2012), http://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz-12ozel/3-kamu/9-mugevatansever.pdf. Erişimi Tarihi: 22.07.2020.
 • Vural, İ., (2010). Televizyon Dünyasının Habercileri Bile (Yaman Bir Paradoks). İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yaylagül, L ve Çiçek, C., (2012). 12 Haziran 2011 Seçimlerinin Gazetelerde Sunumu, Kayseri, Erciyes İletişim Dergisi, Sayı, 4.
 • Yeni Şafak., (2017) Rum kesiminin yeni provokasyonu: Enosis kutlamaları. http://www.yenisafak.com/dunya/rum-kesiminin-yeniprovokasyonu-enosis-kutlamalar Erişim Tarihi: 15.03.2020
 • Yıldırım, A., Şimşek, H., (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. Medya ve Siyaset, Zülfikar Damlapınar (edt), Konya, Eğitim Kitabevi, s:147-163.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7477-3271
Yazar: Hülya ÖZKOYUNCU
Kurum: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6834-8714
Yazar: Gülay ASİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: GIRNE AMERICAN UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION, DEPARTMENT OF MEDİA AND COMMUNİCATİON, MEDIA AND COMMUNICATION
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020
APA Özkoyuncu, H , Asi̇t, G . (2020). Kıbrıs Sorunu Çözüm Sürecinde Crans Montana Görüşmelerinin Kıbrıs Basınında Haberleştirilmesi . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 3 (2) , 26-52 . DOI: 10.33464/mediaj.829165