Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Yaratma ve Kamuoyu Oluşturma Aracı Olarak Sosyal Medya Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Yaratma ve Kamuoyu Oluşturma Aracı Olarak Sosyal Medya: Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma

https://doi.org/10.33464/mediaj.997282

Öz

Toplumsal bir sorun olan ve gittikçe artma eğilimi gösteren kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin toplumda görünür hale gelmesi, dikkat çekmesi, farkındalık ve kamuoyu oluşturması için sosyal medya önemli bir araç niteliği taşımaktadır. Kadınların hak ve özgürlüklerinin korunma mücadelesinde önemli bir görev üstlenen kadın sivil toplum kuruluşlarının, geniş ölçekte görünürlük sağlamaları ve kitlelerde etki bırakmaları için sosyal medyada var olmaları ve bu mecraları etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın resmi Instagram ve Twitter sosyal medya hesapları 25.11.2020-25.12.2020 tarihleri arasında içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda; KCDP’nin Instagram ve Twitter’ı en etkin kullandığı ve paylaşımlarının çoğunda kadın sorunlarını ele aldığı tespit edilmiştir. Her üç kuruluşun da kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla paylaşım yaptıkları ve Instagram ve Twitter hesaplarından en fazla kamuoyuna, yargıya ve kadınlara seslendikleri görülmüştür. KCDP ve KADEM’in hem hafta içi hem de hafta sonu paylaşım yaptığı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın ise paylaşımlarının tümünü hafta sonu yaptığı saptanmıştır. İncelenen her üç kuruluşun da Instagram gönderilerine gelen yorumlara cevap verme ve takipçileriyle etkileşim kurma açısından eksik kaldıkları da belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Referans1 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2021). Şiddete maruz kalındığında. Erişim tarihi: 11 Ocak 2021, https://ailevecalisma.gov.tr/ksgm/siddete-maruz-kalindiginda/
 • Referans2 Akkaş, İ. ve Uyanık, Z. (2016). Kadına yönelik şiddet. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6(1), 32-42.
 • Referans3 Anık, C. (1994). Kamuoyunu oluşturan araçlar. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1-2, 83-110.
 • Referans4 Aslı N. Ç. (2017). Bir grup genç yetişkinde bilinçli farkındalık düzeyi ile başa çıkma tutumları ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi], YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Referans5 Bozarth, J. (2010). Social media for trainers. San Francisco: Pfeiffer Publish.
 • Referans6 Çayır, C. ve Çetin, Ö. (2011). Din ve şiddet üzerine psikolojik bir yaklaşım. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-34.
 • Referans7 Çayköylü, A., Kuloğlu, M. ve Aksu, H. (2006). Çocuklar, suç ve şiddet. Ş. Şule Erçetin (Ed.), Çocuk ve Suç: Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, (s. 61-74), Ankara: Hegem Yayınları.
 • Referans8 Dawley, L. (2009). Social network knowledge construction: emerging virtual world pedagogy. On The Horizon, 17(2), 109-121.
 • Referans9 Demir, E., Tarhan, A. ve Görkemlli H. N. (2019). Sivil toplum kuruluşlarında halkla ilişkiler ve sosyal medya: Türk Kızılayı ve Lösev örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42, 125-141.
 • Referans10 Eren, V. ve Aydın, A. (2014). Sosyal medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü ve muhtemel riskler. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3, 197-205.
 • Referans11 Genç, Y., Altıparmak, İ. B. ve Gündüz, D. U. (2019). Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından değerlendirilmesi: Sakarya örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Soysal Bilimler Dergisi, 21(2), 391-408.
 • Referans12 Gökçe, O. (1996). Kamuoyu ve kitle iletişim araçları. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 163-171.
 • Referans13 Gökçe, O. (2012). Yeni medya-kamuoyu-demokrasi. Edibe Sözen (Ed.), Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz: Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, (s. 37-54), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Referans14 Göksu, V. (2016). Kamusal alan ve siyasal katılma mecrası olarak sosyal medya. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Referans15 Gönenli, G. ve Hürmeriç, P. (2012). Sosyal medya: bir alan çalışması olarak Facebook kullanımı. Tolga Kara ve Ebru Özgen (Ed.), Sosyal Medya Akademi, (s. 213-242), İstanbul: Beta Yayınları, 2012.
 • Referans16 Gunelius, S. (2011). 30-minute social media marketing. New York: McGraw Hill.
 • Referans17 Kietzmann, Jan H., Hermkens, K., McCarthy, I. P. ve Silvestre, B. S. (2011). Social media? get serious! understanding the functional building blocks of social media. Business Horizon, 54(3), 241-251.
 • Referans18 Korkmaz, B. (2018). Öz-duyarlılık: psikolojik belirtiler ile ilişkisi ve psikoterapide kullanımı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(1), 40-58.
 • Referans19 Korkut-Owen, F. ve Owen, D. W. (2008). Kadına yönelik aile içi şiddet. Ankara: Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Referans20 Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve toplumsal şiddet. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Referans21 Milburn, M. A. (1998). Sosyal psikolojik açıdan kamuoyu ve siyaset. Veli Duyan ve Ali Dönmez (Çev.), Ankara: İmge Kitabevi.
 • Referans22 Mayfield, A. (2021). What is social media?. Erişim tarihi: 10 Ocak 2021, https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf
 • Referans23 OECDiLibrary (2021). Society at a glance. Erişim tarihi: 30.07.2021, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019en.pdf?expires=1627836038&id=id&accname=guest&checksum=B9EA94571033FFCB591C889384FE1581
 • Referans24 Özel, A. P. (2011). Sosyal Medya ve güven: hükümet, sivil toplum örgütleri ve ticari kuruluşlara yönelik amprik bir çalışma. AJIT-e Academic Journal of Information Technology Dergisi, 2(4), 1-31.
 • Referans25 Özkan, S. (2018). Kadına yönelik şiddet ve sosyal medya aktivizmi: kadın cinayetlerini durduracağız platformu örneğinde içerik analizi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 9, 57-69.
 • Referans26 Öztürk, İ. D. (2014). Siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya: 2012 Amerikan başkanlık seçimlerinde Twitter kullanımı üzerine bir araştırma. İdil Sayımer (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, (s. 399-436), Konya: Literatürk Akademi.
 • Referans27 Subaşı, N. ve Akın, A. (2021). Kadına yönelik şiddet; nedenler ve sonuçları. Erişim tarihi: 5 Ocak 2021, http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf
 • Referans28 Taplamacıoğlu, M. (1969). Genel sosyoloji üzerine bir deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi.
 • Referans29 Türk Dil Kurumu (2021). Toplum. Erişim tarihi: 02 Ocak 2021, https://www.sozluk.gov.tr/toplum
 • Referans30 Ulubatlı, S. K. (2019). Plastik dilde toplumsal farkındalık için bir söylem sahası: ekososyalizm [Sanatta Yeterlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi], YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Referans31 Waldahl, R. (1994). Siyasi tutumlar ve kamuoyu. Süleyman İrvan (Çev.), Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1-2, 57-82.
 • Referans32 World Healt Organization (2021). Definition and typology of violence. Erişim tarihi: 5 Ocak 2021, https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/
 • Referans33 Yetim, D. ve Şahin, E. M. (2009). Aile hekimliğinde kadına yönelik şiddete yaklaşım. Aile Hekimliği Dergisi, 2(2), 48-53.
 • Referans34 Yurdakul, H. (2016). Medya ve siyaset perspektifinden kamuoyu. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi,1(2), 81-90.
 • Referans35 https://www.instagram.com/kadincinayetlerinidurduracagiz/?hl=tr
 • Referans36 https://twitter.com/KadinCinayeti?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
 • Referans37 https://www.instagram.com/Kademorgtr/
 • Referans38 https://twitter.com/kademorgtr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
 • Referans39 https://www.instagram.com/morcati_vakfi/?hl=tr
 • Referans40 https://twitter.com/morcativakfi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halkla İlişkiler
Yazarlar

Özer SİLSÜPÜR  (Sorumlu Yazar)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
0000-0002-2965-2235
Türkiye


Melek ÖVÜÇ
0000-0002-1884-3116
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022

Kaynak Göster

APA Silsüpür, Ö. & Övüç, M. (2022). Kadına Yönelik Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Yaratma ve Kamuoyu Oluşturma Aracı Olarak Sosyal Medya: Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , , . DOI: 10.33464/mediaj.997282