Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2

Çok Güzel Hareketler 2 ve Güldür Güldür Show İsimli Komedi Programlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili


Toplumsal cinsiyet kavramının inşasında toplum ve kültür kadar medyanın da etkisi oldukça büyüktür. Yaygın bir kitle iletişim aracı olan televizyonda yer alan tüm programlar var olan toplumsal rollerin yeniden üretilmesi açısından büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, çok geniş bir izleyici kitlesi olan dizi ve pek çok program, toplumsal cinsiyetin temsili konusunda inceleme alanı sunmaktadır. Televizyonda yayınlanan komedi programları da bu temsil alanlarından biridir. Komedi türünün güldürme ve eğlendirme işlevlerine ek olarak, toplumsal her türlü konuyu eleştirel ele alabilmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin komedi programlarındaki temsilinin sorgulanmasını önemli hale getirmektedir. Bu çalışmadaki amaç da televizyonda yüksek izlenme oranlarına sahip Çok Güzel Hareketler 2 ve Güldür Güldür Show isimli komedi programlarındaki toplumsal cinsiyet rollerinin temsilini incelemektir. Yöntem olarak içerik analizinin kullanıldığı araştırmada amaçlı örneklem doğrultusunda Çok Güzel Hareketler 2 ve Güldür Güldür Show isimli programların 2019-2020 sezonundan toplamda 16 skeç değerlendirme konusu edilmiş; skeçlerdeki kadın, erkek, LGBTIQ tiplerin sayıları ve temsilleri incelenmiştir. Canlandırılan tipler üzerinden yapılan çözümleme sürecinde elde edilen bulgular, skeçlerde kadın-erkek kimliklerinden sayıca erkek kimliğine ağırlık verildiğini, LGBTIQ kimliklerin göz ardı edildiğini ortaya koymakta ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yeniden üretildiğini göstermektedir.
Toplumsal Cinsiyet, Televizyon, Komedi, Televizyon Komedisi
 • Aristoteles (2018). Poetika: Şiir Sanatı Üzerine. (Çev: Çokona, A. ve Aygün, Ö.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Caner, E. (2004). Kutsal Fahişeden Bakire Meryem’e Toprak ve Kadın. İstanbul: Su Yayınları.
 • Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (Çev: Soydemir, C.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çoştu, Y. (2009). Toplumsallaşma Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9 (2) , 117-140.
 • Dökmen, Z. Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Eker, G. Ö. (2014). İnsan, Kültür, Mizah – İnsanlık Tarihinde Mizahın Serüveni: Felsefi Bir Problem Olan Mizahtan Eğlence Endüstrisinde Tüketim Nesnesi Mizaha (İkinci Baskı). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Erdoğan İ. ve Alemdar K. (2001). Televizyon: Dünyaya Açılan Pencere, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllığı 1999, 169-97.
 • Eşigül, E. (2002). Cumhuriyet dönemi mizahı üzerinde değerlendirmeli bir bibliyografya çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji (Birinci Baskı). İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler Yurttaşlar Bacılar Kimlikler Ve Toplumsal Dönüşümler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kuruoğlu, H. (2014). Toplumsal Cinsiyet ve Medya. İzmir: Detay Yayıncılık,
 • Makal, O. (2017). Yönetmenleri ve Filmleriyle Gülmenin Sineması. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Mutlu, E. (1991). Televizyonu Anlamak. İstanbul: Ayraç Yayınları.
 • Oğuz, G. Y. (2002). Televizyon Durum Komedilerinde Anlatı Yapısı. Kurgu Dergisi, 19, 9-23.
 • Saraç, S. (2013). Toplumsal Cinsiyet Yansımaları. Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.
 • Scott, J. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. (Çev: Kılıç, A. T.). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Sütcü, O. Y. (2016). Komedi ve felsefe., Kuruoğlu, H. ve Boz, M. (Editörler). Medya ve mizah (3-15) (Birinci baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Türkavcı, E. (2018). Son dönem yerli komedi filmlerinde bir mizah unsuru olarak lümpenlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yalova, Y. (2002). Demokratikleşme Yolunda Toplumsal Cinsiyetin Ana Politikalara Yerleştirilmesi. TBMM Partiler Arası Uyum Komisyonu.
 • http://www.hurriyet.com.tr/gundem/dizi-setleri-ayaklandi-16617558, Erişim Tarihi: 19.12.2019
 • https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904171038785623-gulse-birsel-bir-daha-televizyona-100-120-dakikalik-dizi-yapmayacagim/, Erişim Tarihi: 19.12.2019
 • Taflinger, R. F. (1996). Sitcom: What it is, how it Works, http://www.wsu.edIJ.8080ftat1inger/sitexam.htmL.
 • TDK, https://sozluk.gov.tr/?kelime=C%C4%B0NS%C4%B0YET, Erişim Tarihi: 19.12.2019
Birincil Dil tr
Konular Film, Radyo, Televizyon
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5264-8552
Yazar: Erdem TÜRKAVCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1241-6129
Yazar: Huriye KURUOĞLU
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020