Yıl 2023, Cilt 6, Sayı 1

Afet Odaklı Risk İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı: AFAD Örneği

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 41 – 60, 41 – 60, 28.04.2023

https://doi.org/10.33464/mediaj.1190707

Öz

Doğal olaylar ya da insan kaynaklı faaliyetler sonucu istenmeyen durumların oluşma olasılığı olarak nitelendirilebilecek risk kavramı gündelik yaşantıda pek çok farklı alanda kendini göstermektedir. Hem toplumsal yaşantıda hem de kurumsal düzlemde çeşitli riskler hergün oluşmakta ve bu risklerin kimileri gerçekleşmektedir. Risk durumlarının gerçekleşmesi halinde durumun krize dönüşmesi olasıdır. Doğal olaylar temelinde değerlendirildiğinde riskli durumların gerçekleşmesi söz konusu olduğunda durumun afete dönüşmemesi için risk iletişimi önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada, ana amacı hedef kitlelerde farkındalık oluşturmak olan risk iletişimi, afet riski iletişimi özelinde değerlendirilmiştir Bu doğrultuda, Türkiye’de afet riskine yönelik iletişim konusunda sorumlu kuruluş T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medyadaki varlıklarının risk iletişimi doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymaktır. AFAD’ın sosyal medya paylaşımları 1 yıl süreyle içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda, 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında AFAD’ın en yüksek takipçi sayısına sahip üç sosyal media varlığı örneklem alınmıştır. Çalışmada, AFAD’ın Facebook, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden gerçekleştirilen sosyal medyayı risk iletişimi bağlamında kullanıp kullanmadığı, kullanılıyorsa hangi afet türleri ekseninde nasıl bir mesaj tasarımıyla risk iletişimi yürüttüğüne ilişkin bulgular elde edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, AFAD’ın sosyal medya hesaplarında etkin risk iletişiminin varlığı saptanmış ve paydaşların risklere ilişkin sürekli bilgilendirme yaptığı ancak katılımcılık ve kamu katılımı yönünden yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Boztepe Taşkıran, H. (2021). Risk İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Kamu Kurumu Odağında Değerlendirilmesi: Sağlık Bakanlığı Üzerine Bir İnceleme. 9(1), 193-224. doi:10.19145/e-gifder.828803
 • Covello, V., Winterfeldt, D., & Slovic, &. P. (1986). Risk communication: A review of the literature. Risk Abstracts(3), 171-182.
 • Çakı, F. (2020). Afet Yönetişiminde Sivil Toplum ve Güven Algıları. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), 6(12), 1-45. doi:10.25306/skad.720617
 • Çınarlı, İ. (2005). Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi(2), 55-69. http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/7377/96576 adresinden alındı
 • Khan, H., Vasilescu, L. G., & Khan, A. (2008). Disaster management cycle – a theoretical approach. Management and Marketing Journal, 6(1), 43-50.
 • Milliyet.com.tr. (2020, Şubat 21). Ceza verildi! GSM operatörleri… Milliyet: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/ceza-verildi-gsm-operatorleri-6149666 adresinden alındı
 • Oran, F. Ç., & Akan, B. B. (2021). Pandemi Döneminde Afet Yönetimi Açısından Risk İletişimine İlişkin Bir Değerlendirme: Sosyal Medya Paylaşımları Analizi. Selçuk İletişim Dergisi, 14(3), 1371-1397.
 • Palenchar, M. J. (2005). Risk Communication. R. Heath (Dü.) içinde, Encyclopedia of public relations (s. 752-755). CA: SAGE. Palenchar, M. J., & Heath, R. L. (2007). Strategic risk communication: Adding value to society. Public Relations Review, 120-129. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2006.11.014 adresinden alındı
 • Renn, O. (1998). The role of risk perception for risk management. Reliability Engineering and System Safety, 59(1), 49-62. https://doi.org/10.1016/S0951-8320(97)00119-1 adresinden alındı
 • Renn, O., & Levine, D. (1991). Credibility and trust in risk communication. R. Kasperson, & P. Stallen (Dü) içinde, Communicating Risks to the Public. (s. 175-217). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1952-5_10 adresinden alındı
 • Reynolds, B., & Seeger, M. W. (2005). Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. Journal of Health Communication, 43-55.
 • Semiz Türkoğlu, H. (2018). Sosyal Medya Üzerinden Mahremiyet Farkındalığı ve Değişimin Ölçümlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 0(54), 163-189. doi:10.26650/CONNECTIST408216
 • Tosyalı, H., & Tosyalı, F. (2021). Risk Communication and Social Media: COVID-19 Pandemic Planning and Response in Turkey. Handbook of Research on Representing Health and Medicine in Modern Media (s. 150-171). içinde IGI Global Publishing. doi:10.4018/978-1-7998-6825-5.ch010
 • Turancı, E. (2018). Risk İletişimi Açısından Bilginin Önemi ve Bilgi Okuryazarlığı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 191-208.
 • Tüzün, H., Demirköse, H., Özkan, S., Dikmen, A., & İlhan, M. (2020). COVİD-19 PANDEMİSİ VE RİSK İLETİŞİMİ. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı, 1-8. https://dergipark.org.tr/en/pub/gsbdergi/issue/56673/790261 adresinden alındı
 • Vasvári, T. (2015). Risk, Risk Perception, Risk Management – a Review of the Literature. Public Finance Quarterly, 60(1), 29-48.
 • We are social & Hootsuite. (2022). The Global State of Digital 2022 (April Update). Nisan 29, 2022 tarihinde https://www.hootsuite.com/newsroom/press-releases/digital-2022-q2-statshot-internet-users-surpass-five-billion adresinden alındı
 • WHO. (tarih yok). Risk Communications. Nisan 29, 2022 tarihinde World Health Organization: https://www.who.int/emergencies/risk-communications adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halkla İlişkiler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Enes AĞCA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, GAZETECİLİK (DR)
0000-0003-1944-5635
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ağca, M. E. (2023). Afet Odaklı Risk İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı: AFAD Örneği . Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi , 6 (1) , 41-60 . DOI: 10.33464/mediaj.1190707